MADISON B.V. Darwin 4 7609 RL ALMELO

I.        ALGEMEEN.

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepas¬sing op alle door Madison B.V., verder te noemen Madison, met haar wederpartij, verder koper genaamd, gesloten overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeen¬komsten, alsmede op alle door Madison gedane aanbiedingen, dan wel ver¬strekte advie¬zen.

1.2. Te allen tijde zullen deze voor¬waarden prevaleren boven eventueel door koper gehanteerde voorwaarden, voor zover althans schriftelijk niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

II.       AANBIEDINGEN EN PRIJZEN.

2.1. Alle door Madison gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens een schriftelijk genoemde termijn van bindend¬heid.

2.2. Ingeval er terzake enigerlei overeenkomst een schriftelijke bevesti-ging zijdens Madison is verzonden, dan zijn partijen aan die bevesti¬ging gebonden en wordt de bevesti¬ging geacht de juiste inhoud van de overeenkomst weer te geven.

2.3. Ten tijde van het tot stand komen van een overeenkomst verstrekte prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende materiaal- en grondstofprijzen, salarissen, sociale lasten, vervoerskosten, brandstofprijzen etc. en exclu¬sief eventuele belastingen, dan wel andere heffingen. Een verho¬ging of verlaging in één of meerdere der kostenfactoren kan door Madison worden verrekend, althans in ieder geval na drie maanden.

2.4. Afbeeldingen, catalogi, technische speci¬ficaties, dan wel andersoor-tige gegevens, geven een algemene voorstelling van door Madison gevoerde artikelen en kunnen nimmer als een garantie gelden.

2.5. Tenzij anders overeengekomen, behoudt Madison de auteursrechten, modelrechten, of andere rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, etcetera, ongeacht of Madison aan koper voor de vervaardiging ervan kosten in rekening heeft gebracht. Deze aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, etcetera, mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Madison niet gekopieerd, gebruikt, verwerkt of aan derden getoond worden.

 

III.      LEVERING EN LEVERTIJD.

3.1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Is tussen Madison en koper anders overeengekomen, dan reizen alle zaken voor risico van de koper, behoudens in het geval van artikel 7:11 Burgerlijk Wet¬boek en levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding van de zaken op de overeen¬gekomen plaats. Madison is vrij in de keuze van het transportmiddel en koper is immer gehouden diens medewerking te verlenen aan de afleve¬rings¬handeling.

3.2. Een bij de aflevering verstrekt document wordt geacht de hoeveel-heid en hoedanigheid der zaken juist weer te geven, tenzij koper eventuele bezwaren terstond schrif¬telijk kenbaar maakt aan Madison. Koper is gehouden de zaken bij inontvangstneming op hoeveel¬heid en hoeda¬nigheid te controleren, ook bij levering af fabriek, ongeacht of aflevering geschiedt aan een agent van koper, dan wel een andere, door of namens koper, ingeschakelde tussenpersoon.  

3.3. Ingeval van levering op afroep is koper gehouden de zaken binnen de daartoe gestelde termijn af te roepen en bij gebreke van een vooraf overeengekomen termijn uiterlijk binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan wel binnen de termijn als gesteld in een schriftelijke sommatie van de Madison. Bij gebreke van een afroep, c.q. afname binnen één der vorenbe¬doelde termij¬nen heeft Madison het recht de verkochte zaken in reke¬ning te brengen en deze voor rekening en risico van koper op te slaan, dan wel de overeenkomst door eenvoudige mededeling, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, te ontbin¬den. In geval van facturering gaat de betalingsver¬plichting van koper terstond in, terwijl koper ingeval van ontbinding gehouden is alle door Madison geleden schade te vergoeden.

3.4. Opgegeven levertijden gelden immer als te zijn gedaan bij benade-ring en nimmer als een fatale termijn. Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dient koper Madison schriftelijk een termijn te vergunnen van minimaal één maand om alsnog te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de lever¬tijd.

Madison zal steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer tot aansprakelijkheid leiden van Madison, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, noch heeft koper het recht de bestelling te annuleren, dan wel de ontvangst van de zaken te weigeren.

3.5. Koper heeft niet het recht geleverde zaken aan de Madison te retourneren, behoudens althans vooraf¬gaande schriftelijke toestemming.

 

IV.       OVERMACHT.

4.1. Omstandigheden van dien aard, dat het vorderen van naleving of verdere nakoming van een overeenkomst jegens één der partijen kennelijk onredelijk zou zijn, dan wel feitelijk onmogelijk, gelden voor die partij als overmacht.

4.2. Ingeval van overmacht is Madison niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Bij voortdurende over¬macht is Madison bevoegd de overeenkomst als ontbonden te verklaren, doch in zodanig geval is koper wel gehouden de voor de situatie van de overmacht geleverde zaken en/of diensten aan Madison te voldoen. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, wordt geacht sprake te zijn van voortdurende overmacht indien de overmacht langer duurt dan drie maanden. Indien er sprake is van een tijdelijke overmachtssituatie herle¬ven de verplich¬tingen over en weer, zodra de overmacht opleveren¬de toestand is geëindigd.

 

V.        EIGENDOMSVOORBEHOUD.

5.1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van Madison, totdat Madisons vordering terzake de geleverde zaken, ver¬schul¬digd geworden rente en incas-sokosten daaronder begrepen, volledig door koper zullen zijn voldaan.

5.2. Koper is niet gerechtigd zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden in eigendom te doen overgaan, of op deze zaken door enige overeen¬komst of hande¬ling aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht te verschaf¬fen.

 

VI.       BETALING.

6.1. Betaling van door Madison gevoerde zaken dient contant te geschieden bij aflevering, behoudens een an¬dersluidende door Madison aangeduide termijn op haar factuur. In ieder geval dient koper evenwel uiterlijk binnen 45 dagen na factuurdatum voor betaling zorg te dragen, zulks zonder enige korting en op een door Madison aan te wijzen bank- of giroreke¬ning, dan wel in kontanten ten kantore van Madison. Bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum heeft koper recht op een betalingskorting van 2%.

6.2. Indien betaling niet contant plaatsvindt, dan wel bij gebreke van een betaling uiterlijk op de vervaldag als bedoeld in par. 6. sub 1., verkeert koper van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim, zonder dat daartoe een somma¬tie, dan wel ingebrekestelling, vereist zal zijn. In een zodanig geval is de totale vordering van Madison, ook die met betrek¬king tot nog niet vervallen facturen, terstond en ineens opeisbaar. Tevens is koper alsdan aan Madison verschuldigd de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, dan wel, zulks ter keuze van Madison, een rente van 1% per maand of een gedeelte daarvan. Voorts is koper aan Madison verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke, als buitenge-rechtelijke, welke Madison moet maken om tot de voldoening van haar vordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten bij het uit handen geven van de vorde¬ring worden berekend overeenkomstig het rapport Voor-werk II van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerechte¬lijke kosten. Uit het enkele feit dat Madison zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid van koper tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Ingeval in het kader van incassomaatregelen het faillissement van koper wordt aangevraagd is deze eveneens de in het desbetreffende Arrondissement gebruikelijke kosten van een faillis-sementsaanvrage verschuldigd.

6.3. Indien koper in staat van faillissement wordt verklaard, hem surséance van betaling wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat, beslag op diens goederen of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is Madison gerechtigd - ongeacht enig getroffen regeling, dan wel niet verstreken betalings¬termijnen - reeds geleverde zaken terug te nemen, c.q. is zijn vordering ineens opeisbaar, dan wel heeft Madison het recht de overeenkomst, eventueel voor het nog niet uitgevoer¬de gedeelte, door eenvoudige mededeling en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, te ontbinden, een en ander onverminderd Madisons recht op vergoeding van schade, gederfde winst, interest en ontstane kosten daaronder begrepen.

 

6.4. Zolang koper niet volledig aan diens betalingsver¬plichting heeft voldaan, is Madison niet gehouden verdere leveranties te doen, hetgeen evenzeer geldt voor naar het oordeel van Madison verminderde kredietwaardigheid van koper. Te allen tijde heeft Madison het recht zekerheid voor de betaling van leveranties te verlangen, terwijl Madison bij gebreke van een verlangde zekerheidstelling gerechtigd is de overeenkomst, ook voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zulks zonder enigerlei gehoudenheid tot schadevergoeding.

 

VII.      AANSPRAKELIJKHEID.  

7.1. Mededelingen zijdens Madison betrekke¬lijk tot kwaliteit of andere eigenschappen van de gevoerde producten binden Madison eerst, nadat deze schriftelijk zijn gedaan met de onmisken¬bare bedoeling een garantie te verstrek¬ken. Een dergelijke garantietermijn is in ieder geval beperkt tot een termijn van drie maanden na levering. Elke aansprake¬lijkheid voor schade, zowel directe, als indirec¬te, ontstaan ten gevolge van samenstelling of kwaliteit van de door Madison geleverde produc¬ten wordt uitdrukkelijk uitgeslo¬ten, voor zover deze althans niet het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Madison. Madison dient immer de gelegenheid te worden gegund alsnog naar behoren te leveren, c.q. te presteren.

7.2. Advisering geschiedt te allen tijde naar beste kunnen en weten en kan nimmer aanleiding geven tot eniger¬lei aanspra¬kelijkheid van welke schade dan ook.

7.3. Mochten op door Madison gevoerde produc¬ten door de fabrikant verstrekte gegevens omtrent kwaliteit en eigen¬schappen zijn opgenomen, waaraan deze producten, ten bewij¬ze van koper, niet voldoen, dan zal een eventuele aansprakelijk¬heid van Madison nimmer verder kunnen gaan, dan de aanspraken, welke Madison jegens de fabrikant geldend kan maken.

7.4. Koper vrijwaart Madison van alle aan¬sprakelijk¬heid welke op Madison jegens derden zou kunnen rusten terzake door Madison aan koper geleverde producten en/of dien¬sten, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid zij¬dens Madison.

7.5. Door Madison geleverde producten zijn naar beste kunnen en weten vervaardigd en eventueel aangege¬ven eigenschap¬pen zijn proefon¬dervindelijk getest, doch zijn en kunnen niet worden gegaran¬deerd. Uitgezonderd opzet en bewuste roekeloosheid wordt terzake geen aansprakelijk¬heid aanvaard.

7.6. Terzake van toepassing door de koper van door Madison geleverde producten, noch terzake van onoor¬deel¬kundig gebruik, noch ten aanzien van gebruik niet overeen¬komstig het doel, wordt enigerlei aansprakelijk¬heid, ook niet voor eventuele gevolgschade, aanvaard.

7.7. Ingeval door Madison geleverde appara¬tuur niet deugdelijk mocht functioneren, dient koper Madison te allen tijde in de gelegenheid te stellen om voor herstel, dan wel vervanging zorg te dragen. Madison is in geen geval tot meer gehouden dan tot herlevering, dan wel tot vergoeding van een schade, welke nimmer hoger zal zijn dan het factuurbe¬drag. Iedere verdergaande aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitge¬sloten.

7.8. Bij aantoonbare opzet, dan wel bewuste roekeloosheid zijdens Madison is de aansprakelijkheid van Madison nimmer verder¬gaand dan tot de hoogte van het factuurbe¬drag.

 

 

VIII.     RECLAMES.

8.1. De koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij Madison daarvan niet binnen acht dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen of behoren te ontdekken, schriftelijk in kennis heeft gesteld. Elk recht op reclame vervalt, indien de zaken door koper in gebruik zijn genomen, dan wel door koper zijn doorverkocht.

8.2.  Ingeval van verborgen gebreken, dan wel van gebreken, welke bij normale oplettendheid niet terstond door koper konden worden geconstateerd, vervalt ieder recht van reclame, indien tussen levering en reclame een periode is ver¬streken van drie maanden.

8.3 Een reclame betreffende geleverde zaken beïnvloedt niet de verplichtingen van koper uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveranties en geven koper niet het recht de betaling van de vordering van Madison op te schorten.

8.4. Geringe afwijkingen in kleur en/of maatvoering, zulks naar het oordeel van Madison, geven geen recht op reclame.

8.5. Bij een eventuele reclame is koper ver¬plicht Madison in de gelegenheid te stellen de gestelde ondeug¬delijkheid te onder¬zoeken, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame komt te vervallen. Mocht de reclame door Madison gerechtvaar¬digd worden geacht, dan is deze nimmer tot meer gehouden dan tot gratis herlevering, dan wel het betalen van een vergoeding tot ten hoogste het gefactureerde bedrag.

 

IX. GARANTIE

9.1. Voor de door Madison verkochte en geleverde zaken gelden de navolgende garantievoorwaarden:

a. Madison garandeert uitsluitend geleverde nieuwe zaken gedurende een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de dag van aflevering;

b. De garantie strekt zich enkel uit tot het kosteloos vervangen, repareren of herstellen dan wel het terugbetalen van de in rekening gebrachte prijs – zulks naar keuze van Madison – van de defecte zaak of het defecte onderdeel, voorzoveel het defect is te wijten aan ondeugdelijke materialen of constructie;

c. Geen aanspraak op enigerlei garantie bestaat indien de door Madison geleverde zaak door koper c.q. een derde niet in overeenstemming met de handleiding of instructies van Madison dan wel overigens onjuist of onoordeelkundig is gebruikt;

d. De aanspraak op garantie vervalt indien:  

- de opdrachtgever niet onverwijld na het constateren van het defect Madison daarvan in kennis stelt en niet onmiddellijk, in ieder geval binnen acht dagen nadat bij Madison is gereclameerd, Madison in de gelegenheid heeft gesteld het defect te constateren en te verhelpen;

- de opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van Madison om de defecte zaak of het defecte onderdeel franco naar Madison te zenden;

- de opdrachtgever of derden – zonder voorkennis en toestemming van Madison – werkzaamheden hebben verricht aan de door Madison geleverde zaak, ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan;

- het defect het gevolg is van onoordeelkundig gebruik, onvoldoende onderhoud, slijtage of beschadiging;

- de zaak niet in overeenstemming met bestemming is c.q. wordt gebruikt;

- het defect het gevolg is van de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen, in overleg met koper gebruikte materialen respectievelijke zaken en/of materialen, zaken en werkwijzen, voorzover op instructie van koper toegepast, alsmede van, door of namens opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken.

 

X.        ANNULERING.

10.1. Indien koper in enig opzicht in gebreke blijft aan diens verplichtin¬gen te voldoen, is Madison gerech¬tigd alle lopende orders, ook voor zo¬ver reeds gedeeltelijk uitgevoerd, te annuleren.

10.2. Ingeval koper een verstrekte order geheel of gedeeltelijk annuleert heeft Madison naast het recht om nakoming te verlangen, evenzeer recht om vergoeding te verlangen van tot aan dat moment geleverde producten en/of diensten, alsme¬de op vergoeding van alle kosten en schade, interest en gederfde winst.

 

XI.        TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN.

11.1. Op alle aanbiedingen van Madison, tussen Madison en derden totstandgekomen overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2. Alle geschillen voortvloeiende uit aan¬biedingen, overeenkomsten, dan wel daarvan afgeleide overeen¬komsten, worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter binnen wiens ressort Madison is gevestigd.

 

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Almelo op 15 april 2008 onder het nummer: 24-2008.